+359 2 411 02 10 София, Младост 2, бл. 260 Работно време (понеделник - петък) 08:30 - 17:30. sales@slushalki.net

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Slushalki.net


Координатите на Slushalki.net са следните:
Тel. : +359 2 411 02 10 / email: office@slushalki.net  / www.Slushalki.net
България, 1786 София, Младост 2, бл. 260,
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Slushalki.net.
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА Slushalki.net, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на Slushalki.net, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Slushalki.net на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел 02 411 02 10 в рамките на работното време: от 9:30 до 18:30 часа, от понеделник до петък.

Slushalki.net си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта Slushalki.net администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Slushalki.net декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Slushalki.net има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Гаранционно обслужване
Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Slushalki.net по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
a) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
b) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
c) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
d) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Slushalki.net лице или сервизен център;
e) в случай на изгубен договор за продажба и касова бележка;С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Slushalki.net издава и предоставя на Потребителя договора за продажба с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

Slushalki.net отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Отказ от закупена стока

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Slushalki.net запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

В случай, че целостта на опаковката на съответната стока е нарушена, потребителят може да упражни правото си на отказ от закупена стока съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като следва да заплати за своя сметка стойността на стоката с нарушена опаковка.

Отказ от закупена стока може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от потребителя в пълна комплектовка и ненарушена опаковка.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката в размер на до 5,00 лв.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Slushalki.net преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да изпрати на Slushalki.net или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 5 дни след деня, в който потребителят е информирал Slushalki.net за отказа си от договора.

Slushalki.net има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай, че потребителят се откаже от договора, Slushalki.net ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на направените разходи по доставката на стоката до потребителя, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Slushalki.net за неговото решение за отказ от договора. Slushalki.net ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

Потребителят трябва да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.Slushalki.net , като в случай че използва тази възможност, Slushalki.net незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

Доставка на закупени стоки
Slushalki.net извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

Slushalki.net си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на Slushalki.net за такова искане на тел 024110210 или на email office@Slushalki.net.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Slushalki.net се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Slushalki.net не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно Slushalki.net на тел 024110210, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Slushalki.net на тел. 024110210.

Slushalki.net не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Slushalki.net обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

Slushalki.net няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки. Доставка на закупена стока от Slushalki.net се осъществява до:
1. Вход на жилищна сграда, когато същата не е въведена в експлоатация с акт образец 16 и/или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

2. Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;

3. Врата на апартамент или офис за сгради, въведени в експлоатация с акт образец 16, с работещ асансьор позволяващ качването на уредите.

Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул.

Slushalki.net може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Slushalki.net информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Slushalki.net съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

Стандартната цена за доставка може да бъде на стойност до 4 (четири) лв. за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Slushalki.net си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Slushalki.net.

Заплащане на закупени стоки и услуги
При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Slushalki.net изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на "БИЙП БГ" ЕООД , посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Slushalki.net изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Slushalki.net или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

Slushalki.net има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Slushalki.net има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.Закупуване на стока и/или услуга от Сайта Slushalki.net
При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със "БИЙП БГ" ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Slushalki.net съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Slushalki.net. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. Slushalki.net има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

a) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

b) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

c) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

Slushalki.net си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:Представяни стоки и услуги на Сайта.
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Slushalki.net не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

Авторски права и ограничения свързани с тях.
Slushalki.net не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Slushalki.net и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

Всички предоставени от Slushalki.net стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Slushalki.net и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Slushalki.net не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Slushalki.net си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Slushalki.net и лицето публикуващо информацията.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на Slushalki.net или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

Защита на личните данни.
• Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от "БИЙП БГ" ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на GDPR.

• "БИЙП БГ" ЕООД обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изчрино съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, "БИЙП БГ" ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Условия за използване на сайта на Slushalki.net
• Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на Slushalki.net, като в случай че не желае да получава такава информация. Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

• Slushalki.net не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

• При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

• За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Slushalki.net не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

• Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Slushalki.net се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

• Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в магазина Slushalki.net към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, Slushalki.net потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

• Slushalki.net не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

• Slushalki.net не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

• Slushalki.net не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

• Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".